Chống lại ngành du lịch ghép tạng

Mổ cướp nội tạng 23/10/11, 21:03
Valerie Boyer, một thành viên của Quốc hội Pháp, đã đưa ra một đề nghị mà sẽ yêu cầu các cư dân Pháp đi đến các nước khác để cấy ghép tạng phải cung cấp bằng chứng nguồn tạng. 19/10/2010 (The Epoch Times) Valerie Boyer, một ...

Mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc

Mổ cướp nội tạng 30/05/11, 14:36
San Diego, California – Các chuyên gia về nhân quyền ở Trung Quốc và các nạn nhân của sự vi phạm nhân quyền dưới bàn tay của chính quyền Trung Quốc đã tập trung vào Thứ tư, ngày 11 tháng 5, để thảo luận về ...